ทำไมพระไตรปิฎกจึงสำคัญสำหรับเรา ? - วัดมหาเมฆนาวา (2023)

พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้ตรัสกับท่านพระอานนท์เถโรในวันหนึ่งว่า “ท่านพระอานนท์ที่รัก ท่านอาจคิดว่าวันหนึ่งเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้ว อาจารย์ของท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว และพระธรรมนี้เป็นของอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ท่านพระอานนท์ที่รัก ท่านไม่ควรคิดอย่างนั้นเลย ดูกรอานนท์ เธอจงพิจารณาพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอเป็นอาจารย์เถิด” นี่แสดงว่าแม้อาจารย์ของเรามรณภาพไปแล้วแต่หากพระธรรมยังอยู่เราก็ยังเห็นท่านได้ตลอดเวลาด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนเราด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง อนึ่ง เราไม่ควรเศร้าโศกถึงการจากไปของอาจารย์ แต่จงปฏิบัติธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงได้รับการปกป้องในรูปแบบที่บริสุทธิ์ในพระไตรปิฎก หมายความว่าเรายังสามารถพัฒนาเส้นทางไปสู่การบรรลุธรรมได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่แม้ในช่วงเวลานี้ พระไตรปิฎกมีความสำคัญเพราะเหตุสำคัญนี้

แชร์โพสต์นี้ เลือกแพลตฟอร์มของคุณ!

ทิ้งข้อความไว้

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 06/11/2023

Views: 5321

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.